}

اطلاعات شخصی

نوع پروانه
شماره پروانه
واحد صدور پروانه
تاریخ اعتبار پروانه
نام
نام خانوادگی
کد ملی
سال تولد
همراه
تلفن
فکس
ایمیل
کد معرف
کد پستی
استان
شهر
نشانی
عکس پرسنلی
تصویر مجوز *
تصویر کارت ملی*

قرارداد فروش

قوانین و مقررات استفاده از {{plan}} محصول شرکت فناوران مشاور همراه آسایش
اینجانب {{fullName}} با کد ملی {{ic}} دارای پروانه فعالیت {{AgentType}} به کد {{code}} واقع در استان {{state}} و شهر {{city}} به کد پستی {{postalcode}} بعنوان متقاضی (خریدار) نسخه {{plan}} کلیه مفاد و شرایط خرید را در مورخ 10/19/2019 در ساعت 8:29 PM مطالعه نموده و به کلیه سوالات با صداقت پاسخ داده و اطلاع دارم که هرگونه اظهار خلاف واقع به موجب قانون باعث ابطال این قرارداد شده و ضمن اطلاع کامل از حدود تعهدات خود و شرکت فناوران مشاور تقاضای خرید {{plan}} را پس از واریز مبلغ {{prepayment}} {{price}} ریال {{inastalment}} را دارم.
و شماره تماس همراه {{mobile}} و ایمیل {{email}} برای کانال ارتباطی با شرکت فناوران مشاور مورد تایید میباشد.

شرایط سایت را قبول دارم